PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH

 KRYZYSOWYCH, OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ   NR 1 W CHEŁMNIE

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie.

Forma zapoznania się z obowiązującymi procedurami.

1. Z obowiązującymi procedurami zostają zapoznani rodzice - podczas zebrań oraz uczniowie - podczas zajęć z wychowawcą.

2. Znajomość procedur zostaje poświadczona pisemnie.

Rekomendacje dla działań w szkole:

1. Nie należy bagatelizować żadnego sygnału świadczącego o fakcie zaistnienia zagrożenia. Należy przeciwdziałać temu zjawisku na możliwie wczesnym etapie jego powstawania.

2. Należy dać możliwość uczniowi poinformowania nauczyciela lub pedagoga o zaistniałej sytuacji związanej z czynnością niebezpieczną, budując atmosferę zaufania.

3. Należy wyciągać konsekwencje w stosunku do osób dopuszczających się czynów zabronionych.

4. W ramach działań profilaktycznych podczas lekcji wychowawczych, przy współpracy z ekspertami i specjalistami, należy informować uczniów o skutkach i konsekwencjach związanych z zagrożeniami w szkole jak i poza nią.

5. Należy tworzyć przyjazne środowisko pracy i nauki poprzez sprawiedliwe ocenianie, jasne, czytelne, sprawiedliwe normy, przyjazny nadzór nad uczniami, sprawną organizację życia szkolnego.

6. Należy podejmować działania integrujące zespoły klasowe, poznawanie się uczniów, sprzyjające budowie pozytywnych relacji w klasie.

7. Należy budować relacje na autorytecie nauczyciela: nauczyciel powinien jasno określić zasady pracy i wymagania wobec uczniów, prowadzić lekcje w sposób zrozumiały, szanować ucznia i udzielać mu wsparcia, sprawować kontrolę w klasie i interweniować w razie zachowania naruszającego normy.

8. Należy diagnozować sytuacje w szkole w kontekście występowania zagrożeń wewnętrznych w placówce, przeciwdziałania i usuwania oraz monitorować postępy i efekty wprowadzonych działań.

9. Niezbędna jest edukacja profilaktyczna jako forma merytorycznego wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów kierowana do nauczycieli, osób współpracujących z uczniami i rodziców.

10. Należy organizować rozmowy, pogadanki i dyskusje z rodzicami

 

I.    PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POŻAREM, WYBUCHEM, ZATRUCIEM.  

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, będący świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe    okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.
 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły podejmuje czynności mające na celu odizolowanie uczniów od źródła zagrożenia i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom uczestniczącym w zdarzeniu.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe ( Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).
 5. Osoby odpowiedzialne, wyznaczone przez dyrektora organizują ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

 

  II.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI, GDY PODEJRZEWA SIĘ, ŻE UCZEŃ PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE SZKOŁY   ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW/DOPALACZY

 

 1. Powiadomienie o swoich przypuszczeniach Dyrektora oraz wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
 2. Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia się go samego.
 3. Jednoczesne wezwanie pielęgniarki szkolnej, rodzica/opiekuna prawnego oraz pogotowia ratunkowego i policji.
 4. W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie mogą dotrzeć do szkoły, decyzję    o dalszym postępowaniu dotyczącym ucznia podejmuje lekarz.
 5.  W przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu zachowania nietrzeźwego ucznia, decyzje o dalszym postępowaniu podejmuje Policja.
 6. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy lub zachowanie ucznia powtarza się, Dyrektor powiadamia o sytuacji Sąd Rodzinny w Chełmnie

 

III.  POSIADANIE PRZEZ UCZNIÓW PRZEDMIOTÓW, NARZĘDZI I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH  ORAZ SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH.

Niebezpieczne narzędzia, przedmioty i substancje:

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne niebezpieczne przedmioty, substancje chemiczne łatwopalne, wybuchowe i żrące, narkotyki, alkohol, nikotynę, leki psychotropowe, tzw. „dopalacze”.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia lub substancji, nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
 2. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu lub substancji nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły.
 3.  Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
 4. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot oraz sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.
 5. W przypadku, gdy podejrzenie okaże się słuszne uczeń zostaje przekazany funkcjonariuszom Policji, w celu wykonania czynności procesowych, zgodnie z art. 37 par. 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W przypadku, kiedy nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami ucznia, czynności procesowe odbywają się w obecności Dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcy lub wyznaczonego nauczyciela.

 

 IV.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY PRACOWNIK SZKOŁY LUB UCZEŃ ZNAJDĄ NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ NARKOTYK 

 1. Zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych.
 2. Powiadomienie o zaistniałej sytuacji Dyrektora, który wzywa policję.
 3. Przekazanie policji zabezpieczonej substancji oraz przekazanie informacji dotyczących szczegółów zdarzenia.

 

 V.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC SPRAWCY CZYNU KARALNEGO/PRZESTĘPSTWA 

 1. Niezwłoczne przekazanie sprawcy Dyrektorowi Szkoły.
 2. Wezwanie rodziców/opiekunów prawnych ucznia oraz Policji.
 3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 4. Przekazanie policji sprawcy oraz ewentualnych dowodów przestępstwa.

 

 VI.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

 1. Nauczyciel będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, ewentualnie karetki pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły.
 3. Powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 4. Niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna i niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

VII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW 

 1. Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki:
     - o sytuacji palenia i podjętych działaniach informowani są rodzice/opiekunowie prawni ucznia poprzez wpis do dziennika elektronicznego, zeszytu kontaktów lub telefonicznie,
     - wychowawca i pedagog szkolny prowadzą działania indywidualne, mające na celu zmianę postawy ucznia,
     - uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,
     - możliwe jest obniżenie oceny zachowania - zgodnie z regulaminem szkoły.

 

VIII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW

 1. W przypadku zaistnienia takiego podejrzenia wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny.
 2. W przypadku, kiedy sytuacja powtarza się, wychowawca wzywa rodzica do szkoły, przeprowadza z nim rozmowę i odnotowuje ją.
 3. W przypadku braku poprawy frekwencji ucznia pedagog szkolny wysyła do rodziców/opiekunów prawnych ucznia upomnienie mobilizujące ich do systematycznego posyłania dziecka na zajęcia szkolne. Jeżeli i to działanie nie przyniesie efektu, Dyrektor Szkoły występuje z wnioskiem do Urzędu Miasta o wdrożenie wobec rodziców/opiekunów prawnych postępowania egzekucyjnego, poprzez nałożenie kary grzywny.
 4. W sytuacji, kiedy rodzice/opiekunowie prawni uchylają się od współpracy ze szkołą Dyrektor, w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, występuje do Sądu Rejonowego w Chełmnie z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną.
 5. W sytuacji, kiedy rodzice wykazują chęć współpracy a odmawia jej uczeń, szkoła kieruje wniosek do SR w Chełmnie o ustalenie stopnia demoralizacji.
 6. Wychowawcy nie usprawiedliwiają nieobecności ucznia w szkole, spowodowanych wagarami.

 

 IX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia zobowiązany jest do:
      -  odizolowania ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,
      -  w razie potrzeby wezwania pomocy, w postaci innego nauczyciela, pracownika niepedagogicznego szkoły lub pedagoga szkolnego,
      -  udzielenia pomocy ofierze agresji ( w razie takiej konieczności) i zabezpieczenia pozostałych uczniów.
  2. Nauczyciel przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, wyjaśnia sytuację, w razie potrzeby przyjmuje rolę mediatora .W przypadku powtarzania się u danego ucznia zachowań agresywnych wychowawca informuje o sytuacji pedagoga szkolnego,  który organizuje spotkanie wychowawcze, z udziałem ucznia, jego rodzica,  wychowawcy oraz nauczycieli uczących. Celem spotkania jest analiza sytuacji ucznia oraz opracowanie systemu oddziaływań wychowawczych. Podczas spotkania możliwe   jest sporządzenie kontraktu, który podpisują wszyscy uczestnicy spotkania.
  W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia   Dyrektor Szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa Policję, a równolegle  rodziców/opiekunów prawnych ucznia. W sytuacji, kiedy pomimo podjętych działań uczeń nadal stanowi zagrożenie dla  innych uczniów i swoim zachowaniem wpływa na nich demoralizująco, Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, kieruje wniosek do  Sądu Rejonowego w Chełmnie o zastosowanie środka wychowawczego.   

 

  X.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ 

 1. Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz – w ich obecności – z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego  postępowania, rodziców zaś do konsekwencji   i szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w szkole, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ucznia, szkoła pisemnie powiadamia    o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję.

 

XI.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAISTNIENIU WYPADKU UCZNIOWSKIEGO 

 1. Po zaistniałym wypadku uczniowskim, każdy pracownik, który uzyskał wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udziela także poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. Pracownik doprowadza mogącego się poruszać poszkodowanego do gabinetu dyrektora (wicedyrektora, pedagoga szkolnego).
 3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z uczniami, prosi o nadzór nad nimi osobę znajdującą się w najbliższej sali.
 4. Jeśli wypadek zdarzyłby się pod nieobecność dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga szkolnego, nauczyciel decyduje sam o dalszym postępowaniu. W trudniejszych przypadkach wzywa pogotowanie ratunkowe oraz powiadamia dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki lub innej formy zajęć wszystkie decyzje podejmuje kierownik i za nie odpowiada.
 6. W każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
    - rodziców/opiekunów prawnych
    - pracownika nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy,
    - organ prowadzący szkołę.
   7.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie zawiadamia się prokuratora i kuratora oświaty.
   8. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia niezwłocznie zawiadamia się państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

XII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO (BOMBOWEGO) 

 1. Osoba, która zauważyła podejrzane działania, mogące wskazywać na próbę ataku terrorystycznego (bombowego), natychmiast informuje nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 2. Nauczyciel (pracownik), który uzyskał informację o możliwości ataku terrorystycznego (bombowego) natychmiast informuje Dyrektora Szkoły.
 3. Dyrektor, który dowiedział się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia lub otrzymał telefon z informacją o zagrożeniu terrorystycznym, natychmiast zgłasza ten fakt służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lokalne: Policji i Straży Pożarnej, Urzędowi Miasta Chełmna.
 4. Przy braku informacji o konkretnym położeniu „bomby” użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów nieznanego pochodzenia.
 5. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, a o ich lokalizacji należy poinformować dyrekcję szkoły.
 6. Do czasu przybycia odpowiednich służb należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 7. Po przybyciu odpowiednich służb na miejsce, przejmują one dalsze kierowanie akcją. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia służb.
 8. Jeśli zapadnie decyzja o ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez odpowiednie służby.

 

XIII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW

 1. Zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły.
 2. Uniemożliwić dostęp osobom postronnym do tych przedmiotów.
 3. Wezwać Policję.

 

XIV.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI, GDY ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE RODZIC, KTÓRY PRZYSZEDŁ ODEBRAĆ DZIECKO ZE SZKOŁY, JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 1. Powiadomienie Dyrektora Szkoły.
 2. Próba kontaktu z drugim rodzicem.
 3. Wezwanie Policji (jeżeli rodzic jest agresywny Policję wzywamy najpierw).

 

XV.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA PRZEZ UCZNIA GODNOŚCI I NIETYKALNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Zgłoszenie faktu Dyrektorowi Szkoły, wychowawcy i pedagogowi.
 2. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami.
 3. Obniżenie uczniowi oceny z zachowania.
 4. Określenie sposobów przeprosin i rodzaju zadośćuczynienia.
 5. W przypadkach drastycznych wezwanie Policji oraz pisemne powiadomienie  o zaistniałej sytuacji Sądu Rodzinnego w Chełmnie.

  

XVI.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA GODNOŚCI UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY.

 1. Uczeń zgłasza fakt wychowawcy lub innemu zaufanemu nauczycielowi.
 2. Wychowawca (nauczyciel) powiadamia pedagoga i Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. Dyrektor wszczyna postępowanie wyjaśniające.


         XVII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJI RAŻĄCEGO ZAKŁÓCENIA TOKU LEKCJI

 1. Nauczyciel wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego.
 2. Powiadamia rodzica, wychowawcę i pedagoga szkolnego.
 3. Pedagog i wychowawca przeprowadzają rozmowę z uczniem.
 4. W przypadku braku poprawy konieczne jest wezwanie rodziców do szkoły.
 5. W sytuacji, gdy rodzice nie wykazują zainteresowania problemem, szkoła powiadamia Sąd Rodzinny.

 

XVIII.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE SZKOŁY

 1.  Nauczyciel świetlicy kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, ustala przyczyny zdarzenia i zapewnia dziecku opiekę do czasu ich przybycia.
 2.  Nauczyciel świetlicy przypomina rodzicom/opiekunom prawnym, że są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 3.  W przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi nauczyciel podejmuje decyzje o powiadomieniu policji. Nauczyciel zapewnia w tym czasie dziecku opiekę.
 4.  Jeżeli sytuacja powtarza się nauczyciel świetlicy informuje pedagoga i dyrektora szkoły, którzy rozpoznają sytuację i podejmują dalsze przewidziane prawem działania.

 

XIX.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, GDY UCZEŃ DEKLARUJE CHĘĆ WYRZĄDZENIA SOBIE KRZYWDY

 1. Powiadomienie Dyrektora Szkoły, wychowawcy i pedagoga szkolnego.
 2. Rozmowa z uczniem.
 3. Wezwanie rodziców do szkoły.
 4. Przekazanie rodzicom informacji, gdzie mogą otrzymać specjalistyczną pomoc (w razie potrzeby włączenie się pedagoga w organizowanie takiej pomocy).
 5. Monitorowanie problemu.
 6. W przypadku braku poprawy lub gdy rodzice nie wykazuje dostatecznego zainteresowania problemem, szkoła powiadamia Sąd Rodzinny.

 

 XX.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA, W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI UCZNIA

 1. Nauczyciel informuje Dyrektora Szkoły o śmierci ucznia.
 2. Dyrektor i pedagog szkolny (wychowawca) powiadamiają osobiście rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym wydarzeniu i dostarczają im pełnych informacji.
 3. Udzielają pierwszego wsparcia rodzinie.
 4. Informują o możliwości kontaktu z instytucjami i specjalistami udzielającymi dalszego wsparcia i pomocy rodzinie.

 

 XXI.   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŻAŁOBY PO ŚMIERCI UCZNIA

 1. Dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną i uczniów o wprowadzeniu  żałoby po śmierci ucznia.
 2. Nauczyciele wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadzają rozmowy dotyczące zaistniałego wydarzenia, w razie potrzeby korzystają z pomocy specjalistów, np. psychologów.
 3. Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom i nauczycielom uczestniczenie w ceremoniach pogrzebowych.

 

XXII.  POSTĘPOWANIE WOBEC OFIAR I SPRAWCÓW CYBERPRZEMOCY

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje o zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.
 2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
 3. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).
 5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie  z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WZO.
 6. W innych przypadkach pedagog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.
 7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy. 

Procedury reakcji na zagrożenie bezpieczeństwa cyfrowego:

1. Rozmowa uczestnika zdarzenia z kierownictwem szkoły

2. Powiadomienie rodziców/ opiekunów poszkodowanego dziecka

3. Działania wychowawcze i wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy

4. Powiadomienie Policji/ sądu rodzinnego w przypadku naruszenia prawa

5.Udzielenie uczestnikom zdarzenia wsparcia psychologicznego

 

XXIII.  PROCEDURA KONTAKTOWANIA SIĘ Z MEDIAMI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 Sytuacja kryzysowa jest skrajnym odejściem od normy, jest sensacją, którą to media są bardzo zainteresowane. Nie można ich lekceważyć, bo mają duży zasięg i dużą wiarygodność. Image szkoły/placówki jest przez to poważnie zagrożone.

 1. Dyrektor sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę do kontaktu z mediami.
 2. Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników szkoły nie udziela wywiadów.
 3. Osoba kontaktująca się z mediami przygotowuje wypowiedź.

Powyższe procedury otrzymuje każdy wychowawca. Dostępne są również w pokoju nauczycielskim, w bibliotece i gabinecie pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły.