Wykaz podręczników  do religii Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie

rok szkolny 2020/2021

 

Klasa I Poznaję Boży świat”- Podręcznik do religii. Wydawnictwo Jedność AZ-11-01/18-KI-4/20 Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Klasa II Idziemy do Jezusa- Podręcznik do religii. AZ-12-01/12-KI-3/12 Wydawnictwo Jedność, Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Klasa III Jezus jest z nami – Podręcznik do religii. Nr AZ-13-01/12-KI-4/13 Jezus jest z nami - Zeszyt ćwiczeń z płytą CD Wydawnictwo Jedność, Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Klasa IV Miejsca pełne bogactw- Podręcznik do religii. Nr AZ-21-02/12-KI-1/12 / Wydawnictwo Jedność Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek 

Klasa V Szczęśliwi, którzy szukają prawdy- Podręcznik do religii. Nr AZ-21-02/20-KI 2/20Wydawnictwo Jedność, Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak 

Klasa VI Tajemnice bogatego życia-  Podręcznik do religii. Nr  AZ-23-02/12-KI-3/14 Wydawnictwo Jedność, Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Klasa VII Błogosławieni, którzy szukają Jezusa- Podręcznik do religii. Nr AZ-31-01/13-KI-3/13Wydawnictwo Jedność, Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska 

Klasa VIII Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi- Podręcznik do religii. Nr AZ-32-01/13-KI-4/14Wydawnictwo Jedność, Autor/Autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

 

 
  

 

 

 

Poniżej plik zarządzenia.

Zarządzenie

 

Pamiętajcie

Poniżej przedstawiono...

                                                   Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 23/19-20 Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie

 

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie  w okresie pandemii korona wirusa (SARS- CoV-2)

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.871)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz.1239 i 1495 oraz z 2020r. 284 i 322).
Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02 lutego 2020r.
Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

                                                                            

§1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy dokument określa Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 1w Chełmnie, wychowanków oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy w domu z opieką nad dzieckiem, podjęcia pracy zawodowej.
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1. 

 

§2

Obowiązki Dyrektora


1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły w czasie pandemii.
5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (wyznaczona sala lekcyjna). Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: fartuch ochronny, maseczki,  rękawiczki, płyn dezynfekujący.
6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
7. Przy wejściu głównym umieszcza dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem - instrukcje do dezynfekcji rąk.
8. W pomieszczeniach szkoły umieszcza  instrukcję  zdejmowania rękawiczek jednorazowych oraz kosz na zużyte rękawiczki odpowiednio oznaczony.
9. Organizuje codzienny pomiar temperatury ciała dzieci (przy wejściu i wyjściu oraz w razie potrzeby).

 

§3

Obowiązki pracowników 

 

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście od strony boiska.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu i  wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.
5. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący 1,5 m.
6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu. Wskazani nauczyciele świadczą działania opiekuńczo - wychowawcze, pozostali kontynuują edukację zdalną w domu. Po wyrażeniu zgody przez rodzica organizują zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności umysłowej na terenie szkoły. Od 25 maja organizują według ustalonego harmonogramu konsultacje dla uczniów ( w pierwszym tygodniu szczególnie dla uczniów klas ósmych). Nauczyciele wykonujący obowiązki na terenie szkoły w sposób szczególny dbają o higienę swoją, wychowanków i zalecają częste mycie rąk. Ponadto zapewniają szybki sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami.
7. Personel obsługowy usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia co najmniej raz na godzinę. Wykonuje  i monitoruje (arkusz monitorowania) codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekując  powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,  krzesła i powierzchnie płaskie. Przeprowadzając dezynfekcję personel ściśle stosuje się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. W sposób szczególnie staranny dokonuje dezynfekcji toalet. Dokonuje i dokumentuje pomiaru temperatury dzieci przy wejściu i wyjściu z placówki. Dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 

§ 4

Obowiązki rodziców/opiekunów

 

1. Rodzice zapoznają się z Procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w szkole i podpisują ,,Oświadczenie” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
2. Przekazują  nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka.
3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
5. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu  dziecka  do placówki po chorobie.
6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.
7. Rodzice przyprowadzając/odbierając dziecko zachowują  dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2m. Nie przemieszczają się po terenie szkoły, wchodzą wyłącznie do wyznaczonego obszaru przekazując dziecko wyznaczonemu  pracownikowi szkoły, który odprowadza dziecko do odpowiedniej sali. Odbiór dzieci odbywa się w podobny sposób.
8. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.
9. Rodzice wyjaśniają i uniemożliwiają dziecku przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów. Zaopatrują dziecko we własne przybory piśmiennicze.
10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
13. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu i niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły. 

 

§ 5

Organizacja pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego  placówka pracuje w godzinach  od 7.00-18.00.
2. Personel i rodzice z dziećmi  wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska.
3. Następuje ograniczenie liczby grup. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania  ze szkoły mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zajęć itp. wynosi 4 m2 ).  W związku z powyższym dyrektor koordynuje i ustala ilość grup. Obecność dziecka w szkole rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi placówki dwa dni wcześniej do godziny 12.00 (telefonicznie lub mailowo). 
4. Dziecko  do placówki może przyprowadzić tylko jedna osoba. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki rodzic i dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk. Nauczyciel, pracownik przyjmujący do szkoły dziecko dokonuje pomiaru temperatury. Jej odczyt zapisuje na liście. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie. 
5. Od 25 maja organizowane są konsultacje dla uczniów. W pierwszym tygodniu szczególnie dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych według ustalonego harmonogramu, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem
6. Podczas konsultacji obowiązują następujące zasady,  których uczniowie muszą bezwzględnie przestrzegać:

  • z konsultacji korzystają tylko zdrowi uczniowie,
  • jeżeli któryś z członków najbliższej rodziny ucznia przebywa na kwarantannie lub jest chory, dziecko bezwzględnie pozostaje w domu,
  • jeżeli uczeń umówił się z nauczycielem, a nie może przyjść, zgłasza to odpowiednio wcześniej nauczycielowi, aby ten mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia,
  • uczeń na konsultacje przychodzi z własnym zestawem podręczników i przyborów szkolnych – nie może pożyczać ich od innych osób,
  • w drodze do i ze szkoły korzysta z osłony ust i nosa oraz zachowuje dystans społeczny,
  • po wejściu do szkoły uczeń bezwzględnie odkaża ręce środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją. To samo wykonuje przed wyjściem z budynku,
  • uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, unikają częstego dotykania oczu, ust i nosa, unikają większych skupisk uczniów, zachowując dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
 
7. Od 25 maja 2020 r. zostaje otwarta dla uczniów w godzinach 13.00-15.00 biblioteka szkolna. Przed wejściem do biblioteki jak i wychodząc należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie preparatem udostępnionym w wyznaczonym miejscu. Uczniowie zachowują dystans społeczny, przestrzegają zasady higieny. Książki przyjmować będzie nauczyciel bibliotekarz i składować  w wyznaczonym miejscu na tygodniowy czas kwarantanny.

 

§ 6

Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka),  bezzwłocznie odizolowuje się do tzw. ,,izolatorium” - wyznaczonego pomieszczenia (sala nr 5). Osoba z obsługi  bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i  pozostaje z dzieckiem w ,, izolatorium” utrzymując min. 2 m odległość. Nauczycielk zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer  999 lub 112.
2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia ,,izolatorium” (sala nr 5). Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.  Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie. Zmiany do procedury wprowadzane są w formie aneksu.  Procedury obowiązują do odwołania.

 

Poniżej można pobrać oświadczenie dla rodziców, którzy chcą wysłać dziecko do szkoły na konsultacje z nauczycielami. To oświadczenie w formie papierowej dostępne jest także w szkole.

 Oświadczenie rodziców